A casa máis animada do mundo.


Texto de Cristina Sáez Cazallas.
Bahía Edicións.
ISBN: 978-84-92630-33-2.
Depósito Legal: M.29.455-2009.